Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PPM ADVIES HEEMSKERK

Augustus 2020

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten waarbij PPM advies als partij optreedt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts verbindend voor zover overeengekomen.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor PPM advies slechts verbindend indien en voor zover PPM advies zich daar mee akkoord heeft verklaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Alle door PPM advies gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten binden PPM advies eerst dan, wanneer zij zijn bevestigd.

3.2 Later gemaakte afspraken of wijzigingen binden PPM advies eerst nadat deze door haar zijn bevestigd.

3.3 Indien een opdrachtgever een overeenkomst wenst te annuleren, dan heeft PPM advies naar vrije keuze het recht de opdrachtgever tot nakoming te verplichten dan wel de overeenkomst te annuleren waarbij als schadevergoeding zal gelden een bedrag groot 25% van de totale waarde van de overeenkomst onverminderd ons recht de volledige schade te verhalen.

3.4 PPM advies zal haar verplichtingen uit de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap verrichten.

De advisering is gebaseerd op de huidige stand der wetenschap en wet- en regelgeving en voorziet niet in enige toekomstige wijziging van wet- of regelgeving.

3.5 Voor zover dat voor een juiste uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van PPM advies nodig is, is PPM advies gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten dan wel derden om advies te vragen.

3.6 Voor een juiste uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever aan PPM advies alle van belang zijnde informatie en documenten verstrekt. Dit betreft niet uitsluitend de informatie en documenten die met zoveel woorden genoemd zijn bij de opdrachtbevestiging, maar voorts alle andere informatie en documenten waarvan de opdrachtgever weet althans redelijkerwijs behoort te weten dat deze nodig zijn in verband met de aan PPM advies verleende opdracht. Wanneer de opdrachtgever deze informatie of documenten niet binnen een redelijke termijn aan PPM advies verstrekt, is PPM advies gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. In dat geval is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium voor de opdracht met onmiddellijke ingang aan PPM advies verschuldigd, ongeacht in hoeverre PPM advies reeds wel of niet werkzaamheden in het kader van deze opdracht heeft verricht.

3.7 PPM advies wordt geacht aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te hebben voldaan zodra het rapport, het te opstellen stuk aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld of er een afrondend gesprek heeft plaatsgevonden.

3.8 Verbeteringen of aanvullingen van het rapport wegens niet volledige, niet juiste of niet meer actuele gegevens die door de opdrachtgever moeten worden aangeleverd, worden op basis van het geldende uurtarief aan de opdrachtgever doorbelast.

3.9 Wanneer de omstandigheden van de opdrachtgever lopende de opdracht wijzigen, dan wel indien blijkt dat voor een juiste uitvoering van de overeenkomst het nodig is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg treden omtrent deze wijziging en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. Wanneer dit overleg niet redelijkerwijs tot overeenstemming tussen partijen lijdt is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium voor de opdracht met onmiddellijke ingang aan PPM advies verschuldigd, ongeacht in hoeverre PPM advies reeds wel of niet werkzaamheden in het kader van deze opdracht heeft verricht.

Artikel 4: Honorarium

4.1 Het honorarium is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende tarieven. PPM advies is gerechtigd om dit honorarium tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze tarieven, ook als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

4.2 Het honorarium is exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5: Voltooiing werkzaamheden

5.1 Door PPM advies opgegeven tijdstippen van voltooiing zijn steeds vrijblijvend. Overschrijding van deze tijdstippen geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

5.2 PPM advies is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te voeren. In het laatste geval is zij gerechtigd betaling per voltooid gedeelte te verlangen.

Artikel 6: Eigendom

6.1 PPM advies blijft te allen tijde eigenaar van de door haar gerealiseerde rapporten, adviezen, verslagen, software, overeenkomsten en andere documenten.

Artikel 7: Reclames

7.1 Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de verrichte diensten en andere gebreken aan de uitvoering van de overeenkomst, dienen uiterlijk 8 dagen na het voltooien van de werkzaamheden door PPM advies bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de verrichte werkzaamheden in deugdelijke en goede staat te hebben aanvaard.

7.2 Indien een reclame gegrond wordt bevonden, kan PPM advies naar haar keuze de verrichte werkzaamheden waar de reclame betrekking op heeft herstellen, vervangen, verbeteren, aanvullen of aan de opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding.

7.3 Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden dan wel facturen geven de opdrachtgever niet het recht zijn betaling op te schorten. Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Niet toerekenbare tekortkomingen

8.1 Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: (inter) nationale crises, langere ziekte van medewerkers van PPM advies, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers of onderaannemers, waardoor wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen.

8.2 In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is PPM advies gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. PPM advies is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die reeds zijn verricht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Voor een juiste en volledige uitvoering van de opdracht is PPM advies afhankelijk van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Voor zover deze informatie niet juist of niet volledig is, is PPM advies nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever mocht lijden. Ook als de opdrachtgever onjuiste informatie verstrekt of als er na -herhaaldeverzoeken van PPM advies geen informatie wordt verstrekt aan PPM advies, zal PPM advies niet aansprakelijk zijn voor de schade die hieruit voortvloeit voor de opdrachtgever.

9.2 Onverminderd onze gehoudenheid uit de wet is PPM advies niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik dan wel ongeschiktheid van door haar geleverde zaken of verrichte diensten.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 is de aansprakelijkheid van PPM advies voor schade altijd beperkt tot het bedrag gelijk aan het netto honorarium van de opdracht.

9.4 Indien en voor zover de artikelen 9.2 en 9.3 niet kunnen worden toegepast is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

9.5 PPM advies is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 10: Betaling

10.1 Elke kalendermaand zal door PPM advies een declaratie voor haar werkzaamheden aan de opdrachtgever worden gestuurd. Deze declaraties dienen zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na declaratiedatum te worden betaald, bij het overschrijden van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege en zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, jegens PPM advies in gebreke zal zijn. Indien de opdrachtgever surseance van betaling of toepassing van de schuldsaneringsregeling aanvraagt dan wel indien zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken, zijn alle vorderingen van PPM advies ineens opeisbaar.

10.2 Indien binnen 14 dagen na de declaratiedatum geen betaling is ontvangen, zal de opdrachtgever een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente.

10.3 Indien binnen 14 dagen na de declaratiedatum geen betaling is ontvangen zullen alle kosten die PPM advies moet maken om tot inning van hetgeen haar toekomt te geraken, voor rekening van de opdrachtgever komen, waaronder begrepen de volledige kosten van juridische bijstand in rechte alsmede de kosten die niet door de rechter ten laste van de opdrachtgever worden gebracht. De opdrachtgever is aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd een bedrag gelijk aan 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 300,- en te vermeerderen met de omzetbelasting.

Artikel 11: Geheimhouding en vertrouwelijke behandeling

11.1 Beide partijen zijn verplicht alle informatie die hen ter beschikking komt in het kader van de uitvoering van de opdracht geheim te houden.

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige informatie, documenten, adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot de opdracht zonder toestemming van PPM advies te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden kenbaar te maken behoudens voor zover het directe adviseurs van de opdrachtgever betreft.

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens

12.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van PPM advies persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. PPM advies verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt PPM advies nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 13: Toepasselijk recht/geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten tussen PPM advies en de opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

13.2 Alle geschillen tussen PPM advies en de opdrachtgever zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland. PPM advies is gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.